• 42 684 32 02
 • szkolenia@tromed.pl

REGULAMIN SZKOLEŃ TROMED TRAINING

Organizatorem szkoleń oraz wyłącznym właścicielem marki TROMED TRAINING jest firma:
TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA, 93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4, NIP 729-225-78-08

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie odpowiedniego szkolenia, nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia.
  • dokonanie opłaty za szkolenie nie później niż 7 dni po wysłaniu zgłoszenia na konto Organizatora PKO BP 68 1440 1231 0000 0000 1207 9273.
 2. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłat.
 3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, w tym koszty podróży i noclegu, ponosi Uczestnik.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny.
 5. Organizator nie odpowiada za brak dotarcia informacji do uczestników szkolenia o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 6. W przypadku odwołania szkolenia, otrzymane opłaty zostaną zwrócone przez Organizatoraa w ciągu 7 dni na numer konta, z którego ich dokonano.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w szkoleniu zwrot ppłaty odbywa się na następujących zasadach:
  • zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub warsztatu - zwrot 80% opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych
  • zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub warsztatu - zwrot 50% opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych
  • zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub warsztatu - zwrot opłaty nie przysługuje
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz ich następstwa, jakie mogą powstać w trakcie szkolenia.
 9. Uczestnik szkolenia zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej ze szkoleniem.
 10. Uczestnik szkolenia zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE lub jego zleceniobiorców w przypadku uzasadnionego, fizycznego kontaktu pomiędzy nim a innymi uczestnikami szkolenia lub nim a prowadzącym szkolenie, w trakcie wykonywania ćwiczeń i testów, wynikających z treści i harmonogramu szkolenia.
 11. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkolenia z własnej winy.
 12. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestnika jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora oraz prowadzącego szkolenie.
 13. Zarejestrowana na nośnikach treść szkolenia przez Uczestnika stanowi własność Organizatora oraz prowadzącego szkolenie i może być wykorzystywana przez Uczestnika wyłącznie do własnych celów dydaktycznych. Udostępnianie lub upublicznianie bez zgody Organizatora oraz prowadzącego szkolenie jest zabronione.
 14. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas szkolenia w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie firmy TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE, blogach, forach oraz portalach społecznościowych, branżowych i tematycznych, a także w materiałach marketingowych Organizatora.
 15. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających lub psychoaktywnych pod rygorem natychmiastowego wykluczenia Uczestnika ze szkolenia.
 16. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 

Kontakt

TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE
93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4

tel:   +48 (42) 684 32 02
email: szkolenia@tromed.pl

TROMED © 2017, All right reserved.
TROMED